آگاه باشيد، تنها با ياد خدا دلها آرامش می ‏يابد! (قران کریم)
خانه » عمومی و متفرقه » درس و دانشگاه » دانلود مبحث نهم مقررات ملی طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه

دانلود مبحث نهم مقررات ملی طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه

دانلود مبحث 9 مقررات ملی ساختمان ایران و نظام مهندسی

طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه ویرایش 1392

مبحث 9 مقررات ملی

دانلود در ادامه مطلب

حجم : 6 مگابایت

دانــلــود

مبحث نهم مقررات ملّي ساختمان
طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه
تهیه کننده:دفتر امور مقررات ملّی ساختمان
تاریخ انتشار 1392
فصل اول :کلیات
9-1-1 هدف
9-1-2 دامنه کاربرد
9-1-3 مبانی طراحی
9-1-4 ضوابط خاص برای تامین ایمنی در برابر زلزله
9-1-5 واحدها
9-1-6 علایم و اختصارات

فصل دوم : شرایط کلی ارايه و تصویب طرح و نظارت
9-2-1 ارائه طرح و محاسبه ، نقشه ها ومدارک فنی
9-2-2 نظارت و بازرسی
9-2-3 آزمایش بارگذاری
9-2-4 تصویب روشهای خاص طراحی یا اجرا

فصل سوم : مصالح و اجزاي بتن
9-3-1 کلیات
9-3-2 سیمان
9-3-3 سنگدانه يا مصالح سنگي
9-3-4 آب
9-3-5 مواد افزودنی
9-3-6 مواد جایگزین سیمان يا مكمل سيمان

فصل چهارم : میلگردهای مصرفي
9-4-0 علائم اختصاری
9-4-1 ميلگردهاي فولادي
9-4-2 ميلگردهاي كامپوزيتي

 

فصل پنجم : مقاومت بتن
9-5-0علائم اختصاري
9-5-1 كليات
9-5-2 مباني تعيين نسبتهاي اختلاط بتن
9-5-3 تعيين نسبتهاي اختلاط بر اساس تجربه كارگاهي و مخلوط هاي آزمايشي
فصل ششم : پايايي(دوام)بتن و ميلگردهاي فولادي
9-6-1 کلیات
9-6-2 مكانيزمهاي كاهنده پايايي
9-6-3 ضوابط ويژه براي افزايش پايايي در شرايط محيطي مختلف
9-6-4 دسته بندي شرايط محيطي و الزامات بتن مسلح در معرض يونهاي كلريد
9-6-5 تخمين عمر مفيد ساختمانهاي بتن مسلح
9-6-6 دوام در محيطهاي در معرض دوره هاي يخ زدن و آب شدن
9-6-7 تدابير احتياطي در محيطهاي سولفاتي
9-6-8پوشش بتني روي ميلگردها

فصل هفتم : اجراي بتن
9-7-1 نیروی انسانی ، تجهیزات و آماده سازی محل بتن ریزی
9-7-2 اختلاط بتن
9-7-3 انتقال بتن
9-7-4 بتن ریزی
9-7-5 ماله کشی و پرداخت بتن
9-7-6 عمل آوردي
9-7-7 بتن ریزی در شرایط ویژه
9-7-8 روش های ویژه کاربرد بتن
9-7-9 کنترل و بازرسی

فصل هشتم : اجراي بتن در شرايط غير متعارف
9-8-1 شرايط غير متعارف
9-8-2 اجراي بتن در هواي گرم
9-8-3 ضوابط ويژه اجراي بتن در مناطق ساحلي خليج فارس و درياي عمان
9-8-4 ضوابط ويژه اجراي بتن در هواي سرد
9-8-5 مشخصات بتن پمپي(پمپ شونده)
9-8-6 مشخصات بتن هاي پاشيدني(شاتكريت)
9-8-7 مشخصات بتن هاي مصرفي براي بتن ريزي از طريق ترمي(قيف و لوله)
9-8-8 مشخصات بتن هاي مصرفي در شمع هاي بتني در جاريز

فصل نهم : بتن هاي ويژه
9-9-0 علائم اختصاری
9-9-1 کلیات
9-9-2 بتن پر مقاومت
9-9-3 بتن اليافي
9-9-4 بتن خود تراكم
9-9-5 بتن اصلاح شده با پليمر
9-9-6 بتن سنگين
9-9-7 بتن سبك

فصل دهم : ارزيابي و كنترل كيفيت و بازرسي بتن و مصالح مصرفي
9-10-0 علائم اختصاری
9-10-1 كليات
9-10-2 ضوابط پذيرش سيمانهاي پرتلند
9-10-3 ضوابط پذيرش سنگدانه هاي مصرفي در بتن
9-10-4 ضوابط پذيرش آب مصرفي در بتن
9-10-5 ضوابط پذيرش مواد افزودني مصرفي در بتن
9-10-6 ضوابط پذيرش پوزولان ها و مواد شبه سيماني
9-10-7 ضوابط پذيرش ميلگردهاي مصرفي در بتن
9-10-8ضوابط پذيرش بتن هاي مصرفي در كارگاه
9-10-9 كنترل و بازرسي بتن و اجراي آن

 

فصل یازدهم : ضوابط فولادگذاري
9-11-1 بريدن ميلگردها
9-11-2 خم كردن ميلگردها
9-11-3 جايگذاري و بستن آرماتورها
9-11-4 كاربرد توام انواع مختلف فولاد
9-11-5 رواداري ها
9-11-6 نقشه ها و جزئيات لازم براي اجراي ميلگردها

فصل دوازدهم : ضوابط قالب بندي در بتن،لوله ها و مجراهاي مدفون و درزهاي بتن
9-12-0 علائم اختصاری
9-12-1 كليات و تعاريف
9-12-2 درزهاي بتن

 

فصل سیزدهم : اصول تحليل و طراحي
9-13-0 علائم اختصاری
9-13-1 گستره
9-13-2 اهداف طراحي
9-13-3 اصول پايه طراحي
9-13-4 ضرايب ايمني
9-13-5 اعضاي سازه اي
9-13-6 اصول تحليل
9-13-7 مشخصات مصالح
9-13-8 مشخصات هندسي
9-13-9 بارگذاري
9-13-10 طراحي در حالت حدي نهايي مقاومت
9-13-11 كنترل در حالت حدي بهره برداري

 

فصل چهاردهم :خمش و بارهاي محوري

9-14-0 علائم اختصاري
9-14-1 گستره
9-14-2 حالت حدي نهايي مقاومت در خمش و نيروي محوري
9-14-3 فرضيات طراحي مقطع
9-14-4 ضوابط كلي طراحي
9-14-5 محدوديتهاي آرماتورها در قطعات خمشي
9-14-6 ضوابط تيرهاي T شكل و تيرچه هاي بتني
9-14-7 فاصله تكيه گاههاي جانبي قطعات خمشي
9-14-8ابعاد طراحي براي قطعات فشاري
9-14-9محدوديتهاي آرماتورها در قطعات فشاري
9-14-10 مقاومت اتكايي
9-14-11 محدوديتهاي فولادگذاري جهت اعضاي خمشي يا فشاري

فصل پانزدهم :برش و پيچش
9-15-0 علائم اختصاري
9-15-1 گستره
9-15-2 حالت حدي نهايي مقاومت در برش
9-15-3 نيروي برشي مقاوم تامين شده توسط بتن
9-15-4 نیروی برشي تامين شده توسط آرماتورها
9-15-5 ضوابط كلي طراحي براي برش
9-15-6 محدوديت آرماتورهاي برشي
9-15-7 حالت حدي نهايي پيچش
9-15-8 لنگر پيچشي مقاوم تامين شده توسط آرماتورهاي پيچشي
9-15-9تركيب پيچش و خمش-پيچش و برش
9-15-10 محدوديت هاي آرماتورهاي پيچشي
9-15-11 لنگر پيچشي نهايي در اعضاي ساختمان هاي نامعين
9-15-12 جزئيات تكميلي آرماتورهاي عرضي
9-15-13 برش اصطكاكي
9-15-14 ضوابط ويژه براي اعضاي خمشي با ارتفاع زياد(تيرهاي عميق)
9-15-15 ضوابط ويژه براي دستكها و شانه ها
9-15-16 ضوابط ويژه براي ديوارها
9-15-17ضوابط ويژه براي دالها و شالوده ها
9-15-18 ضوابط ويژه براي اتصالات قابها

فصل شانزدهم : اثر لاغري و كمانش
9-16-0 علائم اختصاری
9-16-1 گستره
9-16-2 كليات
9-16-3طبقات مهار شده جانبي
9-16-4 طول آزاد قطعات فشاري
9-16-5طول موثر قطعات فشاري
9-16-6شعاع ژيراسيون
9-16-7ضوابط اثر لاغري
9-16-8روش تشديد لنگرهاي خمشي
9-16-9حداقل برو محوري بار
9-16-10 اثر لاغري در قطعات فشاري تحت اثر خمش دو محوره
9-16-11تشديد لنگر خمشي در قطعات خمشي متصل به قطعات فشاري

 

 

فصل هفدهم : تغيير شكل و ترك خوردگي
9-17-0 علائم اختصاری
9-17-1 گستره
9-17-2 تغيير شكل
9-17-3 ترك خوردگي ها

فصل هجدهم : طراحي دال
9-18-0 علائم اختصاری
9-18-1 گستره
9-18-2 تعاريف
9-18-3 ضوابط كلي طراحي دال ها
9-18-4 آرماتورگذاري در دال ها

 

فصل نوزدهم : طراحي ديوار
9-19-0علائم اختصاری
9-19-1 گستره
9-19-2 تعاريف
9-19-3ضوابط كلي طراحي
9-19-4 محدوديت آرماتورها
9-19-5ديوارهاي باربر
9-19-4 ديوارهاي برشي
9-19-4 ديوارهاي حائل
 

فصل بیستم : طراحي شالوده

9-20-0 علائم اختصاری
9-20-1 گستره
9-20-2 تعاريف
9-20-3 ضوابط كلي طراحي
9-20-4 ضوابط تعيين بارهاي وارد بر شالوده ها
9-20-5 آرماتورهاي شالوده ها و شمع ها و محدوديتهاي آنها
9-20-6 انتقال نيرو از پاي ستون،ديوار يا ستون پايه بتني به شالوده
9-20-7 محدود كردن حركت نسبي شالوده ها
9-20-8 آرماتورهاي حرارت و جمع شدگي در شالوده ها
 

فصل بیستم و يكم:مهار و وصله آرماتور
9-21-0 علائم اختصاری
9-21-1 گستره
9-21-2 مهار ميلگردها
9-21-3 ضوابط مهار آرماتورهاي خمشي
9-21-4 وصله ميلگردها

 

فصل بیستم و دوم : ضوابط ويژه طراحي در برابر آتش سوزي
9-22-0 علائم اختصاری
9-22-1 گستره
9-22-2 مدت زمان مقاومت در برابر حريق
9-22-3 اثر تغييرلت درجه حرارت بر مقاومت مصالح مصرفي
9-22-4 ملاحظات طراحي
 

فصل بیستم و سوم: ضوابط ويژه براي طراحي در برابر زلزله
9-23-0 علائم اختصاری
9-23-1 گستره
9-23-2ضوابط كلي طراحي
9-23-3ضوابط ساختمانهاي با شكل پذيري متوسط
9-23-4ضوابط ساختمانهاي با شكل پذيري زياد
 

فصل بیستم و چهارم : طرح و محاسبه قطعات بتن پيش تنيده

9-24-0 علائم اختصاری
9-24-1 گستره
9-24-2 تعاريف
9-24-3 روشهاي پيش تنيدگي بتن
9-24-4 ضوابط كلي طراحي
9-24-5 مشخصات بتن مصرفي
9-24-6 فولاد پيش تنيدگي
9-24-7 حالتهاي حدي نهايي مقاومت
9-24-8 كنترل پايداري قطعات بتن پيش تنيده

9-24-9حالت حدي بهره برداري

 

9-24-6 طراحي برشي
9-24-7 پيچش
9-24-8 كنترل مقاومت در پشت گيره ها و خفت انداختن سيم ها
9-24-9جزئيات اجرائي

9-24-9 ضوابط مربوط به آرماتورهاي معمولي

 

 

مبحث نهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه)- ويرايش چهارم، چاپ دوم (1392)

اشتراک گذاری مطلب
ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه


  • اهنگ جدید اهنگ جدیدhttp://www.silamusic.ir/%D9%BE%D8%B1%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-97/
استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع امکانپذیر است. این سایت ثبت شده در ستاد ساماندهی وزارت ارشاد اسلامی میباشد و تمام فعالیت های این سایت طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد. - طراحی شده توسط پارس تمز