سعادت عادت است آنرا پرورش دهید.
خانه » عمومی و متفرقه » درس و دانشگاه » دانلود مبحث نهم مقررات ملی طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه

دانلود مبحث نهم مقررات ملی طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه

دانلود مبحث 9 مقررات ملی ساختمان ایران و نظام مهندسی

طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه ویرایش 1392

مبحث 9 مقررات ملی

دانلود در ادامه مطلب

حجم : 6 مگابایت

دانــلــود

مبحث نهم مقررات ملّي ساختمان
طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه
تهیه کننده:دفتر امور مقررات ملّی ساختمان
تاریخ انتشار 1392
فصل اول :کلیات
9-1-1 هدف
9-1-2 دامنه کاربرد
9-1-3 مبانی طراحی
9-1-4 ضوابط خاص برای تامین ایمنی در برابر زلزله
9-1-5 واحدها
9-1-6 علایم و اختصارات

فصل دوم : شرایط کلی ارايه و تصویب طرح و نظارت
9-2-1 ارائه طرح و محاسبه ، نقشه ها ومدارک فنی
9-2-2 نظارت و بازرسی
9-2-3 آزمایش بارگذاری
9-2-4 تصویب روشهای خاص طراحی یا اجرا

فصل سوم : مصالح و اجزاي بتن
9-3-1 کلیات
9-3-2 سیمان
9-3-3 سنگدانه يا مصالح سنگي
9-3-4 آب
9-3-5 مواد افزودنی
9-3-6 مواد جایگزین سیمان يا مكمل سيمان

فصل چهارم : میلگردهای مصرفي
9-4-0 علائم اختصاری
9-4-1 ميلگردهاي فولادي
9-4-2 ميلگردهاي كامپوزيتي

 

فصل پنجم : مقاومت بتن
9-5-0علائم اختصاري
9-5-1 كليات
9-5-2 مباني تعيين نسبتهاي اختلاط بتن
9-5-3 تعيين نسبتهاي اختلاط بر اساس تجربه كارگاهي و مخلوط هاي آزمايشي
فصل ششم : پايايي(دوام)بتن و ميلگردهاي فولادي
9-6-1 کلیات
9-6-2 مكانيزمهاي كاهنده پايايي
9-6-3 ضوابط ويژه براي افزايش پايايي در شرايط محيطي مختلف
9-6-4 دسته بندي شرايط محيطي و الزامات بتن مسلح در معرض يونهاي كلريد
9-6-5 تخمين عمر مفيد ساختمانهاي بتن مسلح
9-6-6 دوام در محيطهاي در معرض دوره هاي يخ زدن و آب شدن
9-6-7 تدابير احتياطي در محيطهاي سولفاتي
9-6-8پوشش بتني روي ميلگردها

فصل هفتم : اجراي بتن
9-7-1 نیروی انسانی ، تجهیزات و آماده سازی محل بتن ریزی
9-7-2 اختلاط بتن
9-7-3 انتقال بتن
9-7-4 بتن ریزی
9-7-5 ماله کشی و پرداخت بتن
9-7-6 عمل آوردي
9-7-7 بتن ریزی در شرایط ویژه
9-7-8 روش های ویژه کاربرد بتن
9-7-9 کنترل و بازرسی

فصل هشتم : اجراي بتن در شرايط غير متعارف
9-8-1 شرايط غير متعارف
9-8-2 اجراي بتن در هواي گرم
9-8-3 ضوابط ويژه اجراي بتن در مناطق ساحلي خليج فارس و درياي عمان
9-8-4 ضوابط ويژه اجراي بتن در هواي سرد
9-8-5 مشخصات بتن پمپي(پمپ شونده)
9-8-6 مشخصات بتن هاي پاشيدني(شاتكريت)
9-8-7 مشخصات بتن هاي مصرفي براي بتن ريزي از طريق ترمي(قيف و لوله)
9-8-8 مشخصات بتن هاي مصرفي در شمع هاي بتني در جاريز

فصل نهم : بتن هاي ويژه
9-9-0 علائم اختصاری
9-9-1 کلیات
9-9-2 بتن پر مقاومت
9-9-3 بتن اليافي
9-9-4 بتن خود تراكم
9-9-5 بتن اصلاح شده با پليمر
9-9-6 بتن سنگين
9-9-7 بتن سبك

فصل دهم : ارزيابي و كنترل كيفيت و بازرسي بتن و مصالح مصرفي
9-10-0 علائم اختصاری
9-10-1 كليات
9-10-2 ضوابط پذيرش سيمانهاي پرتلند
9-10-3 ضوابط پذيرش سنگدانه هاي مصرفي در بتن
9-10-4 ضوابط پذيرش آب مصرفي در بتن
9-10-5 ضوابط پذيرش مواد افزودني مصرفي در بتن
9-10-6 ضوابط پذيرش پوزولان ها و مواد شبه سيماني
9-10-7 ضوابط پذيرش ميلگردهاي مصرفي در بتن
9-10-8ضوابط پذيرش بتن هاي مصرفي در كارگاه
9-10-9 كنترل و بازرسي بتن و اجراي آن

 

فصل یازدهم : ضوابط فولادگذاري
9-11-1 بريدن ميلگردها
9-11-2 خم كردن ميلگردها
9-11-3 جايگذاري و بستن آرماتورها
9-11-4 كاربرد توام انواع مختلف فولاد
9-11-5 رواداري ها
9-11-6 نقشه ها و جزئيات لازم براي اجراي ميلگردها

فصل دوازدهم : ضوابط قالب بندي در بتن،لوله ها و مجراهاي مدفون و درزهاي بتن
9-12-0 علائم اختصاری
9-12-1 كليات و تعاريف
9-12-2 درزهاي بتن

 

فصل سیزدهم : اصول تحليل و طراحي
9-13-0 علائم اختصاری
9-13-1 گستره
9-13-2 اهداف طراحي
9-13-3 اصول پايه طراحي
9-13-4 ضرايب ايمني
9-13-5 اعضاي سازه اي
9-13-6 اصول تحليل
9-13-7 مشخصات مصالح
9-13-8 مشخصات هندسي
9-13-9 بارگذاري
9-13-10 طراحي در حالت حدي نهايي مقاومت
9-13-11 كنترل در حالت حدي بهره برداري

 

فصل چهاردهم :خمش و بارهاي محوري

9-14-0 علائم اختصاري
9-14-1 گستره
9-14-2 حالت حدي نهايي مقاومت در خمش و نيروي محوري
9-14-3 فرضيات طراحي مقطع
9-14-4 ضوابط كلي طراحي
9-14-5 محدوديتهاي آرماتورها در قطعات خمشي
9-14-6 ضوابط تيرهاي T شكل و تيرچه هاي بتني
9-14-7 فاصله تكيه گاههاي جانبي قطعات خمشي
9-14-8ابعاد طراحي براي قطعات فشاري
9-14-9محدوديتهاي آرماتورها در قطعات فشاري
9-14-10 مقاومت اتكايي
9-14-11 محدوديتهاي فولادگذاري جهت اعضاي خمشي يا فشاري

فصل پانزدهم :برش و پيچش
9-15-0 علائم اختصاري
9-15-1 گستره
9-15-2 حالت حدي نهايي مقاومت در برش
9-15-3 نيروي برشي مقاوم تامين شده توسط بتن
9-15-4 نیروی برشي تامين شده توسط آرماتورها
9-15-5 ضوابط كلي طراحي براي برش
9-15-6 محدوديت آرماتورهاي برشي
9-15-7 حالت حدي نهايي پيچش
9-15-8 لنگر پيچشي مقاوم تامين شده توسط آرماتورهاي پيچشي
9-15-9تركيب پيچش و خمش-پيچش و برش
9-15-10 محدوديت هاي آرماتورهاي پيچشي
9-15-11 لنگر پيچشي نهايي در اعضاي ساختمان هاي نامعين
9-15-12 جزئيات تكميلي آرماتورهاي عرضي
9-15-13 برش اصطكاكي
9-15-14 ضوابط ويژه براي اعضاي خمشي با ارتفاع زياد(تيرهاي عميق)
9-15-15 ضوابط ويژه براي دستكها و شانه ها
9-15-16 ضوابط ويژه براي ديوارها
9-15-17ضوابط ويژه براي دالها و شالوده ها
9-15-18 ضوابط ويژه براي اتصالات قابها

فصل شانزدهم : اثر لاغري و كمانش
9-16-0 علائم اختصاری
9-16-1 گستره
9-16-2 كليات
9-16-3طبقات مهار شده جانبي
9-16-4 طول آزاد قطعات فشاري
9-16-5طول موثر قطعات فشاري
9-16-6شعاع ژيراسيون
9-16-7ضوابط اثر لاغري
9-16-8روش تشديد لنگرهاي خمشي
9-16-9حداقل برو محوري بار
9-16-10 اثر لاغري در قطعات فشاري تحت اثر خمش دو محوره
9-16-11تشديد لنگر خمشي در قطعات خمشي متصل به قطعات فشاري

 

 

فصل هفدهم : تغيير شكل و ترك خوردگي
9-17-0 علائم اختصاری
9-17-1 گستره
9-17-2 تغيير شكل
9-17-3 ترك خوردگي ها

فصل هجدهم : طراحي دال
9-18-0 علائم اختصاری
9-18-1 گستره
9-18-2 تعاريف
9-18-3 ضوابط كلي طراحي دال ها
9-18-4 آرماتورگذاري در دال ها

 

فصل نوزدهم : طراحي ديوار
9-19-0علائم اختصاری
9-19-1 گستره
9-19-2 تعاريف
9-19-3ضوابط كلي طراحي
9-19-4 محدوديت آرماتورها
9-19-5ديوارهاي باربر
9-19-4 ديوارهاي برشي
9-19-4 ديوارهاي حائل
 

فصل بیستم : طراحي شالوده

9-20-0 علائم اختصاری
9-20-1 گستره
9-20-2 تعاريف
9-20-3 ضوابط كلي طراحي
9-20-4 ضوابط تعيين بارهاي وارد بر شالوده ها
9-20-5 آرماتورهاي شالوده ها و شمع ها و محدوديتهاي آنها
9-20-6 انتقال نيرو از پاي ستون،ديوار يا ستون پايه بتني به شالوده
9-20-7 محدود كردن حركت نسبي شالوده ها
9-20-8 آرماتورهاي حرارت و جمع شدگي در شالوده ها
 

فصل بیستم و يكم:مهار و وصله آرماتور
9-21-0 علائم اختصاری
9-21-1 گستره
9-21-2 مهار ميلگردها
9-21-3 ضوابط مهار آرماتورهاي خمشي
9-21-4 وصله ميلگردها

 

فصل بیستم و دوم : ضوابط ويژه طراحي در برابر آتش سوزي
9-22-0 علائم اختصاری
9-22-1 گستره
9-22-2 مدت زمان مقاومت در برابر حريق
9-22-3 اثر تغييرلت درجه حرارت بر مقاومت مصالح مصرفي
9-22-4 ملاحظات طراحي
 

فصل بیستم و سوم: ضوابط ويژه براي طراحي در برابر زلزله
9-23-0 علائم اختصاری
9-23-1 گستره
9-23-2ضوابط كلي طراحي
9-23-3ضوابط ساختمانهاي با شكل پذيري متوسط
9-23-4ضوابط ساختمانهاي با شكل پذيري زياد
 

فصل بیستم و چهارم : طرح و محاسبه قطعات بتن پيش تنيده

9-24-0 علائم اختصاری
9-24-1 گستره
9-24-2 تعاريف
9-24-3 روشهاي پيش تنيدگي بتن
9-24-4 ضوابط كلي طراحي
9-24-5 مشخصات بتن مصرفي
9-24-6 فولاد پيش تنيدگي
9-24-7 حالتهاي حدي نهايي مقاومت
9-24-8 كنترل پايداري قطعات بتن پيش تنيده

9-24-9حالت حدي بهره برداري

 

9-24-6 طراحي برشي
9-24-7 پيچش
9-24-8 كنترل مقاومت در پشت گيره ها و خفت انداختن سيم ها
9-24-9جزئيات اجرائي

9-24-9 ضوابط مربوط به آرماتورهاي معمولي

 

 

مبحث نهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه)- ويرايش چهارم، چاپ دوم (1392)

اشتراک گذاری مطلب
ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه


استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع امکانپذیر است. این سایت ثبت شده در ستاد ساماندهی وزارت ارشاد اسلامی میباشد و تمام فعالیت های این سایت طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد. - طراحی شده توسط پارس تمز